„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu    Sandomierz należy do grupy miast, gdzie zasady Spółdzielczości były praktycznie realizowane już od 1907 rok. Stowarzyszenie Spożywców " Pomoc Bratnia " zalegalizowane zostało 29.III.1907 roku dekretem Gubernatora Carskiego  w Radomiu z kapitałem początkowym 600 rubli. Działalność gospodarcza rozpoczęta została 10-go sierpnia 1907 roku otwarciem sklepu w Rynku Starego Miasta Sandomierza.
    Pierwsze dziesięciolecie działalności było niezwykle trudne ze względu na brak bazy gospodarczej, środków finansowych i fachowej kadry. Pomimo trudności handel rozwijał się nie tylko w mieście, ale i na terenach wiejskich. Powstają sklepy w Świątnikach, Słupczy, Wilczycach i Pielaszowie.
    Okres od 1918 roku do wybuchu II wojny światowej charakteryzował się dynamicznym rozwojem gospodarczym. Korzystne warunki dla rozwoju Stowarzyszenia powstały po uzyskaniu przez Polskę niepodległości 1918 roku. " Pomoc Bratnia " bardziej zasobna finansowo dokonuje zakupu koniecznych dla rozwoju nieruchomości.
    W 1921 roku zakupiono budynek przy ul.Mariackiej 5, gdzie uruchomiono działalność gospodarczą oraz biura, które do dziś są siedzibą Spółdzielni. Silne gospodarczo Stowarzyszenie przejmuje upadające Stowarzyszenia w Sulisławicach,  Koprzywnicy, Zawichoście, Czyżowie, Winiarach i Garbowie, pokrywając ich straty finansowe.
    Powstają nowe punkty handlowe w okolicznych miejscowościach i Tarnobrzegu. Działalność handlowa poszerzona została o handel artykułami do produkcji rolnej. Uruchomiono hurtową sprzedaż soli i tytoniu oraz cegielnię.
    Wraz z rozwojem działalności gospodarczej następowały przeobrażenia i rozwój działalności Samorządowej i społeczno - wychowawczej. Liczba członków w 1938 roku wzrosła do 4036. W 1939 roku " Pomoc Bratnia " była jednostką gospodarczą, która prowadziła 31 placówek handlowych i produkcyjnych na terenie miasta oraz powiatu Sandomierskiego i Tarnobrzeskiego. Wybuch II wojny światowej zakłócił działalność Stowarzyszenia, które w okresie okupacji oprócz olbrzymich strat materialnych poniosło wielką niepowetowaną stratę całego kierownictwa      
" Pomocy Bratniej ".
    Lata powojenne oraz do roku 1956 były trudne. Zasadniczym zadaniem dla kierownictwa i pracowników Spółdzielni było zabezpieczenie uratowanie tego, co ocalało. Zrujnowane i uszkodzone budynki wymagały remontów. Był to również okres reorganizacji Spółdzielczości.
    Lata 1956 - 79 to dalszy rozwój sieci handlowej, gastronomicznej i produkcyjnej. Realizowano takie inwestycje jak : piekarnia, masarnia, Dom Handlowy. Modernizowano sieć detaliczną i gastronomiczną. Powstały sklepy samoobsługowe. Uruchomiony zostaje Ośrodek Praktyczna Pani, który spełnia funkcję bazy integrującej członków Spółdzielni.
    Tą dobrą passę zakłóciła w pewnym stopniu decyzja rządowa o powołaniu Wojewódzkich Spółdzielni Spożywczych. Spółdzielnia traci samodzielność i staje się oddziałem wojewódzkim w Kielcach, a od roku 1975 w Tarnobrzegu. Funkcjonuje centralny system zarządzania nakazowego.
    Kolejna reorganizacja pozbawia Spółdzielnię możliwości handlu dochodowymi artykułami przemysłowymi a zobowiązuje do prowadzenia handlu artykułami spożywczymi. " Pomoc Bratnia " powstała  na nowo 29.XII.1982 roku jako samodzielna, samorządna i samo finansująca się jednostka.
    Podjęta trudna walka o utrzymanie się na rynku powiodła się. Spółdzielnia nie pozwoliła się zmieść z powierzchni wichrom czasu. Spółdzielnia posiada największy kapitał jakim jest dobra, pracowita 100 osobowa załoga i 312 osobowe grono członków i działaczy, wśród których żywa jest idea spółdzielcza.
    Na bazie majątku własnego funkcjonuje 8 placówek handlowych, w których prowadzona jest sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w wybranym asortymencie. W zmodernizowanym zakładzie piekarniczo - ciastkarskim produkowane jest pieczywo podstawowe, szeroki asortyment pieczywa drobnego i wyrobów ciastkarskich. Dwa zakłady gastronomiczne świadczące usługi dla konsumentów indywidualnych i zbiorowych. Hotel  w 19 pokojach 1,2 i 3 osobowych gościć może 50 osób. 
    Tradycja, dorobek i aktualne wymogi rynku zobowiązują wszystkich spółdzielców sandomierskiej " Pomocy Bratniej " do utrwalania i umacniania długoletnich zdobyczy a także realizacji zadań dalszego rozwoju Spółdzielni.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu, Romana Koseły 6, 27-600 Sandomierz.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.sandomierz.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym pssandomierz@interia.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.sandomierz.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej